La Policia Local pel civisme

La Policia Local de Vilafranca del Penedès te, entre els seus objectius, augmentar la detecció de conductes incíviques i fomentar aspectes que millorin la convivència.

Tal i com es recull al preàmbul de l’Ordenança de Civisme i Convivència de Vilafranca del Penedès, "en sentit etimològic 'conviure' significa viure en companyia dels altres, viure socialment en harmonia, especialment per afavorir la tolerància, el respecte i els intercanvis recíprocs entre les persones. La convivència en comunitat és el punt de partida del progrés humà. Això implica l’acceptació i el compliment d’algunes normes socials i legals que fan possible l’exercici dels drets individuals de les persones, dins d’un marc global de respecte vers els drets col·lectius".

 

La convivència ciutadana es basa en un seguit de principis per viure en comunitat, l’acceptació dels quals resulta imprescindible per tal de garantir uns nivells satisfactoris de benestar i qualitat de vida. És per això que drets fonamentals com el de la llibertat es poden protegir millor amb aquestes regles bàsiques, ja que sense elles no es pot determinar clarament el límit entre els drets col·lectius i els individuals.

I es pot agrupar aquest conjunt de principis sota el concepte de civisme. És per això que totes les persones que atemptin contra la dignitat de tercers, de fet o de paraula, mitjançant l’insult, la burla, les molèsties intencionades i innecessàries, la coacció psíquica o física, les agressions o fets anàlegs, han de poder ser sancionades d’acord amb aquesta Ordenança, sempre que les seves accions comportin una actuació contra la convivència ciutadana, i sense perjudici de les responsabilitats penals o d’una altra mena que puguin ser exigibles en cada cas.

A Vilafranca del Penedès, aquesta assumpció de la responsabilitat municipal en el control de conductes incíviques associades a la convivència es manifesta amb l’afavoriment de la corresponsabilitat ciutadana en els afers públics, sense oblidar el paper pedagògic fonamental dels adults i de les famílies en la transmissió dels valors fonamentals per a la convivència harmònica i solidària entre les persones.

Civisme és respecte. El civisme, per damunt de tot, és una actitud, però també ha de ser un dret i un deure. Un deure exigible a qualsevol ciutadà en nom de l’interès general i de la necessitat de respecte cap als altres, i a la vegada un dret exigible quan calgui davant l’administració pública.

El control de l’incivisme i el foment del civisme són objectius clau de la Policia Local de Vilafranca:

  • Per una banda hi ha el control de l’espai públic i de les relacions entre el veïnatge per detectar i denunciar, si escau, l’incivisme.
  • Per l’altra, la policia local desplega a centre educatius (escoles, instituts, etc.) xerrades sobre el respecte i la convivència; les conseqüències de l’incivisme i els avantatges del civisme.

L’aplicació de l’Ordenança de Civisme pretén reforçar i garantir un marc de relacions fonamentades en el civisme, la convivència social i les relacions solidàries i respectuoses entre els ciutadans i ciutadanes.

Accessibilitat