Accés al cos

Podran optar a accedir al cos de la Policia Local de Vilafranca aquelles persones que reuneixin els requisits següents en la data límit per a la presentació d'instàncies:

 • Tenir la nacionalitat espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
 • Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d’acord amb el que determina la Llei 16/1991, les disposicions que la despleguin i el Reglament dels cossos de policia local.
 • Posseir el títol de graduat o graduada en educació secundaria, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • Tenir una alçada mínima de 1,60 m. les dones i de 1,70 m. els homes, la qual cosa serà comprovada en les proves mèdiques.
 • No haver estat condemnat per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel•lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
 • Posseir els permisos de conduir vehicles de la classe A2. La presentació del permís A2 podrà ajornar-se improrrogablement fins al darrer dia del curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d’acord amb l’article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals. Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb la Guàrdia Urbana.
 • Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada.
 • Haver satisfet la taxa d’inscripció, en cas que es determini, per a la categoria corresponent, d’acord amb els imports i les exempcions que es detallin a les bases de la convocatòria.
Accessibilitat