Ajuntament de Vilafranca del Penedès

PEEU Prestacions Econòmiques d'Especial Urgència

Són prestacions econòmiques d'urgència Social, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la doble finalitat de les quals és possibilitar:

- La permanència en l'habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.

- L'accés a un nou habitatge.

Aquesta doble finalitat cerca prevenir l'exclusió social que suposa o pot suposar la pèrdua de l'habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

A qui va dirigit^

Aquestes prestacions estan destinades a persones físiques residents a Catalunya que es troben en risc d'exclusió social residencial.

No poden accedir a aquestes prestacions:

a) Les persones usuàries amb títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

b) Les persones que han rebut l'oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l'han acceptat, llevat de causa justificada, durant un període de dos anys entre la data de la renúncia i la data de la sol·licitud de l'ajut.

Modalitats^

a) Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària.

b) Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer, que pot incloure una prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer, sempre que la persona sol·licitant es trobi en algun dels supòsits següents:

b.1) Estar subjecte a un procés judicial de desnonament.

b.2) Dones en situació de violència masclista, d'acord amb l'article 99.5 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i amb els articles 34 i 35 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, incloent-hi de forma expressa la violència en l'àmbit familiar i en l'àmbit social o comunitari.

c) Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge, que pot incloure una prestació complementària per a despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer, quan la persona sol·licitant es trobi en algun dels supòsits següents:

c.1) Processos de desnonament per manca de pagament, per expiració del termini legal o contractual i per execució hipotecària.

c.2) Altres processos reconeguts en què s'hagi perdut l'habitatge amb títol legal, com els casos de dació en pagament.

c.3) Dones que es troben en situació de violència masclista acreditada pels mitjans de prova previstos a l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, així com els casos de violència en l'àmbit familiar i en l'àmbit social o comunitari.

c.4) Els casos de la Mesa de valoració de situacions d'emergències econòmiques i socials de Catalunya i de les meses d'emergències pròpies amb resolució favorable i en tràmit de reallotjament.

Requisits d'accés i inici del tràmit^

A la RESOLUCIÓ TES/1969/2019, de 12 de juliol, s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les.

L’inici del tràmit es formalitza al Serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Vilafranca.

Aquesta informació ha estat útil?
 Envia'ns un suggeriment

pujar inici

Accessibilitat